Ik wil me inschrijven!

Algemene Voorwaarden FitnessVoordelig.nl

1. De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in de invoerkolommen vermelde activiteiten en de daarin aangegeven duur en prijs. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen.

2. De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap van Fitness Voordelig.nl.

3. Tijdens het eerste bezoek aan Fitness Voordelig.nl ontvangt het lid op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en tegen betaling van € 25,00 de Fitness Voordelig.nl pas. Uitsluitend op vertoon van een geldige Fitness Voordelig.nl pas krijgt een lid toegang tot de Fitness Voordelig.nl vestiging. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, die in het bezit zijn van een Fitness Voordelig.nl pas, krijgen uitsluitend toegang tot de vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 17 jaar of ouder.

4. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de pas. Gebruik van de pas is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Fitness Voordelig.nl pas, blijft de betalingsverplichting voor de lopende lidmaatschapstermijn onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan worden verkregen tegen betaling van € 25,00.

5. Fitness Voordelig.nl is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, indeling en tarieven te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op de lopende abonnementen en voor lidmaatschaphouders eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. De door Fitness Voordelig.nl opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat Fitness Voordelig.nl dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt.

6. De lidmaatschapsovereenkomst is een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een minimale abonnementsduur, zoals vermeld in de invoerkolommen. Binnen deze minimale abonnementsduur kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.

7. Als opzegtermijn geldt een periode van twee volle kalendermaanden bij elk afgesloten abonnement. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven of door middel van invulling van een opzegformulier bij de receptie. De opzegging dient door Fitness Voordelig.nl te zijn ontvangen uiterlijk de dag voor het aanvangen van de opzegtermijn. Als datum geldt de door Fitness Voordelig.nl geregistreerde datum van ontvangst. Bij niet tijdige opzegging van het abonnement wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde duur verlengd.

8. Betaling van de verschuldigde contributie per overeengekomen termijn dient bij vooruitbetaling middels automatische incasso te worden voldaan. De automatische incasso zal rond de 28ste van de maand voorafgaand aan de te betalen periode door Fitness Voordelig.nl uitgevoerd worden. Indien de betaling op de hier omschreven wijze achterwege blijft, zal de abonnementhouder een vertragingsrente zijn verschuldigd aan Fitness Voordelig.nl van 15% over het alsdan openstaande bedrag per jaar. Tevens kan Fitness Voordelig.nl de abonnementhouder de toegang tot het centrum ontzeggen totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Bij storneren van de door Fitness Voordelig.nl uitgevoerde incasso zal per storno € 5,00 aan de abonnementhouder in rekening kunnen worden gebracht. Wanneer de abonnementhouder nalatig is zijn betalingsverplichting jegens Fitness Voordelig.nl na te komen, is Fitness Voordelig.nl gerechtigd per herinnering € 10,00 en per aanmaning € 50,00 als administratiekosten aan de abonnementhouder door te berekenen. Mocht Fitness Voordelig.nl de vordering ter incasso uit handen moeten geven aan een incassobureau is Fitness Voordelig.nl gerechtigd € 150,00 aan buitenrechtelijke kosten door te berekenen aan de abonnementhouder. Tevens vervalt dan per direct de mogelijkheid tot termijnbetaling en is het verschuldigde totaalbedrag van de resterende abonnementsduur direct opeisbaar.

9. Het niet gebruiken van de faciliteiten van Fitness Voordelig.nl, om welke reden dan ook, ontslaat de abonnementhouder nimmer van zijn betalingsverplichting jegens Fitness Voordelig.nl.

10. Indien de abonnementhouder als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de faciliteiten van het centrum van Fitness Voordelig.nl gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan Fitness Voordelig.nl, dit geheel ter hare beoordeling, aan de betreffende abonnementhouder de mogelijkheid geven voor een door Fitness Voordelig.nl nader vast te stellen termijn, die nimmer verder strekt dan de abonnementsduur, hiervan alsnog gebruik te maken. Fitness Voordelig.nl heeft het recht de abonnementshouder door een door Fitness Voordelig.nl aan te wijzen medische deskundige te laten onderzoeken teneinde dit vast te stellen. Compensatie in geld of anderszins wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Fitness Voordelig.nl heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingsregelingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende abonnementen. Abonnementhouders kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

12. Het gebruik van het centrum van Fitness Voordelig.nl geschiedt geheel voor eigen risico. Fitness Voordelig.nl wijst iedere aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van ongevallen, diefstal, brand of enige andere schade veroorzakende gebeurtenis, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld te wijten is. De abonnementhouder is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de abonnementhouder Fitness Voordelig.nl vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

13. De abonnementhouder verklaart door ondertekening van de onderhavige overeenkomst bekend te zijn met het huishoudelijk reglement en de tarievenlijst en zich daarmee te verenigen. De abonnementhouder zal alle door of vanwege Fitness Voordelig.nl vast te stellen huishoudelijke regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren. Fitness Voordelig.nl is te allen tijde gerechtigd om eenieder de toegang voor een door Fitness Voordelig.nl te bepalen duur te ontzeggen. Betreffende persoon heeft geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van het Fitness Voordelig.nl. 14. Alle gevallen en/of situaties waarin bovenstaand niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Fitness Voordelig.nl beoordeeld en beslist.

Interesse om te komen sporten?
Gratis trainingstips!
Voordelig sporten vanaf 49 cent!